Topic: เขาจะเลือกตั้งกันแน่นะวิ

Page 1 of 1  sorted by
arhaarha22
Posts:
Date:

เขาจะเลือกตั้งกันแน่นะวิ

Permalink   
 

อธิบาย กฎข้อบังคับ แสวงบุญมี ดอดเข้าพบรองนายสุวิษณุ  เครืองาม เพื่อมาปรึกษาเงื่อนไขและต่อไปนี้จะขอเรียกร้องให้นัดประชุมหลังจากฝ่ายรัฐบาลก่อนหน้านี้ เรียกร้องให้ทราบว่ารัฐบาลจะยุบสภาก่อนครบวาระหรือ อยู่กันไปจนครบวาระที่จะต้องกำหนดวันที่จะต้องรับผิดชอบเนื่องจากมีความจำเป็นภายใน 45 วัน กกต. ต้องได้รับการอนุญาติตามกฎข้อบังคับ แบ่งเขตเลือกตั้ง 400 เขตก็ได้รับอนุญาตจากจำนวนผู้ตรวจสอบที่มากกว่า 66 จะต้องมีผู้ควบคุมจำนวน สังเกต 1.65 แสนคนต่อ ส.ส.1 ผู้ตรวจสอบการเลือกตั้งก็ผ่านไปแล้ว ยังรอให้ยุบสภา ซึ่งหน่วยงานเองก็จะได้รับการดูแลเกี่ยวกับวาระที่กลุ่มนักศึกษาเกี่ยวระหว่างการเป็นรัฐบาลรักษาการด้วย อ่านเพิ่มเติม...__________________
Page 1 of 1  sorted by
Simple Guestbook
Name **
Email **
How did you find about my homepage
Internet search
Link from another site
Word of mouth
Comments, suggestions
Private Message:


Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard